Algemene voorwaarden Workshops

Algemene voorwaarden Workshops in Nederland

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Danielle Balfoort Embroidery Art afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het aanschaffen van een dienst door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Daniëlle Balfoort.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Bij 3 deelnemers gaat de workshop door.
2.2 Daniëlle Balfoort behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt momenteel op maximaal 6 personen per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de webshop een plek te boeken.
2.5 Als een workshop vol zit, kunt u mij mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.
2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3: Afmelden door de deelnemer

3.1 Afmelden dient via e-mail/telefonisch te gebeuren.
3.2 Bij afmelding voor een workshop of cursus tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang wordt er €40,- kosten ingehouden ivm administratie kosten/kosten huur locatie
3.3 Afmelding voor een workshop:
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de €40,- kosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

3.5 Afmelden bij Coronaklachten: in overleg plannen we een nieuwe datum en blijft je deelname staan zonder extra kosten.

4: Annulering/verplaatsing door Daniëlle Balfoort
4.1 Daniëlle Balfoort is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 Daniëlle Balfoort is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 Daniëlle Balfoort is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
4.4 De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 3 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan.

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Daniëlle Balfoort
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.
5.3 Mocht u beschikken over een kortingscode, dan dient u deze tijdens het betalingsproces in de webshop in te voeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met Daniëlle Balfoort Embroidery Art op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 Daniëlle Balfoort aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
7.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die scherp zijn zoals naalden en borduurscharen. Om rafelen van garen te voorkomen werken we met lijm. Daniëlle Balfoort is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan mits met toestemming van Daniëlle Balfoort. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Daniëlle Balfoort toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig
9.1 Daniëlle Balfoort behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

9.3 In de bevestigingsmail na betaling van de workshop wordt gecommuniceerd welke materialen na de workshop eigendom van de deelnemer zijn en welke worden uitgesloten. Daniëlle Balfoort Embroidery Art behoudt zich het recht toe dit aan te passen en de mogelijkheid aan de deelnemer te geven materialen ter plaatse aan te schaffen en te betalen.
9.4 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan heb ik het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Daniëlle Balfoort

--------------------------------------------------------------------------------------------------------